Day: February 2, 2020

Jesus is The light to reveal God’s glory to the world

FEBRUARY 2, 2020 THE PRESENTATION OF THE LORD FEAST (Lec. 524) 1) Malachi 3:1-4 2) Hebrews 2:14-18 3) Luke 2:22-40 or 2:22-32 Gospel related: CCC 149, 529, 575, 583, 587, 618, 695, 711, 713. FOCUS: Jesus is the fulfillment of God’s promises to Israel, and the light to reveal God’s glory to the world. At…

Con đã nhìn thấy ơn cứu độ của Chúa mà Chúa đã sắm sẵn trước mặt muôn dân

CHÚA NHẬT, LỄ DÂNG CHÚA VÀO ĐỀN THÁNH – 02/02/20 Bài Ðọc I: Ml 3, 1-4 “Ðấng Thống Trị mà các ngươi tìm kiếm, đến trong đền thánh Người”. Trích sách Tiên tri Malakhi. Này đây Chúa là Thiên Chúa phán: “Ðây Ta sai thiên thần Ta đi dọn đường trước mặt Ta!” Lập tức…