Nếu Satan dấy lên chống đối với chính mình thì nó phải diệt vong

Thứ Hai, Tuần 3 Thường Niên, Năm 2 – 27/01/20

Mùng 3 Tết – Cầu Cho Công Ăn Việc Làm

Bài Ðọc I: 2 Sm 5, 1-7. 10“Chính ngươi sẽ chăn dắt Israel dân Ta”.

Image may contain: 2 people

Trích sách Samuel quyển thứ hai.

Trong những ngày ấy, toàn thể chi tộc Israel đến cùng Ðavít tại Hebron mà nói rằng: “Ðây chúng tôi là cốt nhục của ngài. Nhưng từ trước đến giờ, khi Saolê đang làm vua chúng tôi, thì chính ngài đã dẫn dắt Israel. Và Chúa đã nói với ngài rằng: “Chính ngươi sẽ chăn dắt Israel dân Ta, và sẽ trở nên thủ lãnh Israel”. Vậy tất cả các vị kỳ lão Israel đều đến tìm nhà vua tại Hebron, và tại đó, vua Ðavít ký kết với họ một giao ước trước mặt Chúa. Họ liền xức dầu phong Ðavít làm vua Israel. Khi Ðavít lên làm vua, ngài được ba mươi tuổi, và cai trị được bốn mươi năm. Tại Hebron, ngài cai trị Giuđa được bảy năm rưỡi. Còn tại Giêrusalem, ngài cai trị toàn cõi Israel và Giuđa được ba mươi ba năm.

Nhà vua và tất cả quân sĩ theo ngài kéo đến Giêrusalem, đánh đuổi dân cư Giêbusê. Người ta nói với Ðavít rằng: “Ông đừng vào đây, bằng không những người mù què sẽ đánh đuổi ông”. Như thế có nghĩa là: “Ðavít sẽ không vào được nơi này”. Nhưng Ðavít đã chiếm đóng đồn Sion làm kinh thành của Ðavít. Và Ðavít vào thành, càng ngày càng trở nên cường thịnh, và Chúa là Thiên Chúa các đạo binh phù hộ nhà vua.Ðó là lời Chúa.

Ðáp Ca: Tv 88, 20. 21-22. 25-26 Thành tín và ân sủng của Ta hằng ở với người. (c. 25a).

Xướng: 1) Xưa trong cuộc thị kiến, Chúa đã phán cùng bầy tôi Chúa: “Ta đội mão triều thiên cho vị anh hùng, Ta cất nhắc người được kén chọn tự trong dân. – Ðáp.

2) Ta đã gặp Ðavít là tôi tớ của Ta, Ta đã xức dầu thánh của Ta cho người, để tay Ta bang trợ người luôn mãi, và cánh tay Ta củng cố thân danh người. – Ðáp.

3) Thành tín và ân sủng của Ta hằng ở với người, và nhân danh Ta, sức mạnh người tăng thêm mãi. Ta đặt tay người trên mặt biển, và tay hữu người, Ta đặt lên sông ngòi. – Ðáp.

Alleluia: Ga 14, 23 Alleluia, alleluia! – Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu thương người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy. – Alleluia.

Image may contain: 1 person, sitting

Phúc Âm: Mc 3, 22-30 “Satan phải diệt vong”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marcô.

Khi ấy, những luật sĩ từ Giêrusalem xuống nói rằng: “Ông ấy bị quỷ Belgiêbút ám”, và nói thêm rằng: “Chính nhờ tướng quỷ mà ông ấy trừ quỷ”. Khi đã gọi họ lại, Chúa Giêsu phán bằng dụ ngôn rằng: “Satan lại trừ Satan làm sao được? Nếu một nước mà tự chia rẽ nhau, thì nước đó tồn tại làm sao được? Vậy nếu Satan dấy lên chống đối với chính mình và tự phân tán, thì nó không thể đứng vững được mà phải diệt vong. Chẳng ai có thể vào nhà một người khoẻ mạnh và cướp của y, nếu không trói được y trước đã, rồi sau mới cướp phá nhà y. Quả thật, Ta bảo các ông hay, mọi tội lỗi và mọi lời phạm thượng của con cái loài người sẽ được tha hết, nhưng kẻ nào nói phạm đến Chúa Thánh Thần, sẽ muôn đời không bao giờ được tha: nó mắc tội muôn đời”. Ðó là vì họ nói “Người bị thần ô uế ám”.

Chia sẻ Lời Chúa

Lm Giuse Nguyễn Ngọc Dũng

SUY NIỆM LỜI CHÚA HÔM NAY

MỌI SỰ ĐỀU NHỜ ƠN CHÚA

Ngày 27 tháng 01 năm 2020
Thứ Hai tuần 3 Thường Niên năm A.
MỒNG BA TẾT CANH TÝ.
THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM

PHÚC ÂM: Mt 25, 14-30
“Ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây”

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

This image has an empty alt attribute; its file name is TET3Vs.gif

“Quả thế, cũng như có người kia sắp đi xa, liền gọi đầy tớ riêng của mình đến mà giao phó của cải mình cho họ. Ông cho người này năm yến, người kia hai yến, người khác nữa một yến, tùy khả năng riêng mỗi người. Rồi ông ra đi. Lập tức, người đã lãnh năm yến lấy số tiền ấy đi làm ăn buôn bán, và gây lời được năm yến khác. Cũng vậy, người đã lãnh hai yến gây lời được hai yến khác. Còn người đã lãnh một yến thì đi đào lỗ chôn dấu số bạc của chủ. Sau một thời gian lâu dài, ông chủ của các đầy tớ ấy đến thanh toán sổ sách với họ. Người đã lãnh năm yến tiến lại gần, đưa năm yến khác, và nói: “Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi năm yến, tôi đã gây lời được năm yến khác đây”. Ông chủ nói với người ấy: “Khá lắm! hỡi người đầy tớ tài giỏi và trung thành! Trong việc ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ đặt anh lên coi việc nhiều. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!” Người đã lãnh hai yến cũng tiến lại gần và nói: “Thưa ông chủ, ông đã giao cho tôi hai yến, tôi đã gây lời được hai yến khác đây”. Ông chủ nói với người ấy: “Khá lắm! hỡi người đầy tớ tài giỏi và trung thành! Trong việc ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ đặt anh lên coi việc nhiều. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh!” Rồi người đã lãnh một yến cũng tiến lại gần và nói: “Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông đây, ông cầm lấy!” Ông chủ đáp: “Hỡi tên đầy tớ tồi tệ và biếng nhác! Ngươi đã biết ta gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, thì đáng lý ngươi phải gởi số bạc của ta cho các chủ ngân hàng, để khi ta đến, ta thu hồi của thuộc về ta cùng với số lời chứ! Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có mười yến. Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài: ở đó, sẽ phải khóc lóc nghiến răng.

Suy niệm: Mọi sự đều nhờ ơn Chúa.

Quý vị và các bạn thân mến,
Hôm nay ngày mùng 3 Tết, Giáo Hội Việt Nam mời gọi mọi người cầu xin Chúa thánh hóa công việc làm ăn. Lời Chúa trong Tin Mừng Thánh Luca, tường thuật việc Chúa Giêsu dùng dụ ngôn “những người đầy tớ và những yến bạc” để dạy dỗ các đồ đệ của mình nhiều điều, liên quan đến công việc làm ăn :

Thứ nhất, Chúa đưa ra dụ ngôn để nhắc nhở các đồ đệ, không phải là “số các yến bạc được trao bao nhiêu”, mà là “những người đầy tớ đã sử dụng chúng như thế nào”. Người lãnh năm nén đã đi làm lợi năm nén khác, người lãnh hai nén làm lợi hai nén khác, riêng người lãnh một nén lại đem chôn. Tất nhiên ông chủ khen hai người đầu và nổi giận vì cách thế biếng nhác của người cuối cùng kia. Ta thấy người thứ nhất và thứ hai khác nhau về số các yến bạc, nhưng giống nhau ở chỗ đã mạnh dạn đem các nén bạc được trao ra sử dụng mặc dù chưa biết thắng bại ra sao. Riêng người cuối cùng không bắt tay vào việc, không tin vào sự nâng đỡ của ông chủ, và rồi đã đem chôn đi cái mình được trao, cái mình đã lãnh nhận. Quan sát ba người đầy tớ ta thấy : người ta không bằng nhau ở “số lượng” nhưng bằng nhau ở “nỗ lực”. Nếu so “số lượng nén bạc” được trao của người thứ nhất và người thứ hai chắc chắn ta thấy khác nhau, nhưng “nỗ lực công việc” và phần thưởng danh dự dành cho hai người chắc chắn giống nhau.

Hẳn điều nhắc nhở này cho các đồ đệ, cũng là điều nhắc nhở mỗi người chúng ta, số yến bạc là các khả năng Chúa trao cho mỗi người rất khác nhau. Có lẽ Chúa chẳng đòi hỏi gì nhiều, Chúa chỉ đòi hỏi mỗi người hải nỗ lực cố gắng làm việc trong tin tưởng phó thác vào quyền năng Chúa.

Thứ hai, dụ ngôn ấy, Chúa cũng nhắc nhở các đồ đệ là : phần thưởng dành cho người hoàn tất công việc được giao cách tốt đẹp, là người đó được giao thêm công việc mới và được hưởng niềm vui hạnh phúc với chủ, chứ không phải là người đó sẽ nghỉ ngơi. Hình phạt dành cho người biếng nhác là ngay cả cái công việc anh ta có, bây giờ cũng bị lấy đi và trao cho người đã có.

Quà tặng cũng như phần thưởng, Chúa chỉ dành cho những người đã nỗ lực cộng tác với Chúa. Và như thế, Chúa sẽ trao thêm cho họ nhiều khả năng khác đang khi họ thi hành điều Chúa muốn.

Sau cùng, qua dụ ngôn Chúa nhắc nhở các đồ đệ là : những khả năng được đem ra sử dụng sẽ phát triển và còn mãi, khả năng cất kỹ sẽ mai một và sẽ mất đi. Ví như bạn có khả năng hội họa, khả năng đàn nhạc,… nếu bạn đem ra sử dụng chắc chắn nó sẽ được thăng hoa, nhưng nếu chôn vùi bạn sẽ đánh mất nó.

Quý vị và các bạn thân mến,
Ngày hôm nay mùng 3 Tết, ngày lễ cầu xin Chúa thánh hóa công việc làm ăn của chúng ta. Chúng ta tin tưởng vào sức mạnh của Chúa đã luôn nâng đỡ chúng ta. Chúng ta cám tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban cho mỗi người các nén bạc khác nhau. Nhưng chúng ta cũng xin ơn Chúa và cộng tác với Chúa để làm phát triển các yến bạc mà Chúa đã trao vào tay chúng ta. “Ai trung tín trong việc nhỏ, sẽ trung tín trong việc lớn”.

Lạy Chúa,
Đôi lúc trong cuộc sống, chúng con chưa nỗ lực cộng tác với ơn Chúa, nhưng chúng con lại hay kêu trách Chúa, khi so sánh mình với người khác. Đôi lúc chúng con biếng nhác, nhưng lại ưa đòi phép lạ. Đôi lúc chúng con không xứng đáng Chúa trao những nén bạc lớn, vì thái độ thiếu nhiệt thành của chúng con. Chúng con xin lỗi Chúa, và xin Chúa đỡ nâng chúng con. Xin ban cho chúng con có công ăn việc làm ổn định, đời sống an bình tươi vui.
Amen.

VMS: Nguyễn Việt Nam.

ĐTC Phanxicô: Chúng ta tin tưởng vào Lời Chúa Kitô, Lời biến đổi

Chúng ta được mời gọi tin tưởng vào Lời Chúa Kitô, mở lòng ra với tình yêu thương xót của Chúa và để cho mình được Chúa Thánh Thần biến đổi. Trưa Chúa Nhật 26/01, sau khi cử hành Thánh lễ nhân Chúa Nhật Lời Chúa lần thứ nhất, vào lúc 12 giờ trưa, từ cửa sổ Dinh Tông Tòa, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc Kinh Truyền Tin trước sự hiện diện của hàng chục ngàn tín hữu tụ họp tại quảng trường. Đức Thánh Cha đã có bài huấn dụ ngắn trước khi đọc Kinh Truyền Tin. Đức Thánh Cha nói:

Chúa Giêsu bắt đầu rao giảng tại vùng ngoại biên của Do Thái giáo

Anh chị em thân mến, chào anh chị em!

Tin Mừng hôm nay (x. Mt 4,12-23) trình bày với chúng ta bước khởi đầu sứ vụ công khai của Chúa Giêsu. Nó xảy ra tại Galilê, một miền đất ngoại biên đối với Giêrusalem và bị nhìn với sự nghi ngại vì sự pha trộn với các dân ngoại. Từ vùng đất đó, người ta không mong có điều gì tốt lành và mới mẻ; nhưng ngược lại, chính ở đó Chúa Giêsu, Đấng đã lớn lên ở Nazaret của miền Galilê, bắt đầu việc rao giảng.

Thiên Chúa đến gần chúng ta dù chúng ta không xứng đáng

Người công bố trọng tâm giáo huấn của Người, được tổng hợp trong lời mời gọi: “Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã gần đến” (c.17). Lời loan báo này như một luồng ánh sáng mạnh mẽ, chiếu xuyên qua bóng tối và rào cản của sương mù và gợi lại lời ngôn sứ Isaia mà chúng ta đọc trong đêm Giáng sinh: “Dân đang lần bước giữa tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng; đám người sống trong vùng bóng tối, nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi” (9,1). Với việc Chúa Giêsu, ánh sáng của thế gian, đến trần gian, Chúa Cha đã tỏ cho nhân loại thấy sự gần gũi và tình bạn của Người. Đó là những quà tặng được ban nhưng không, không do công trạng của chúng ta.

Sự tin tưởng vào Lời Chúa có sức mạnh biến đổi

Lời Chúa Giêsu mời gọi tất cả mọi người thiện tâm sám hối được hiểu trọn vẹn dưới ánh sáng của sự tỏ mình của Chúa Con mà chúng ta đã chiêm ngắm trong những Chúa Nhật vừa qua. Nhiều lần, việc thay đổi đời sống, rời bỏ con đường ích kỷ, con đường của sự ác và tội lỗi là không thể bởi vì cam kết hoán cải chỉ tập trung vào bản thân và sức mạnh của bạn, chứ không phải vào Chúa Kitô và Thánh Thần của Người. Nhưng sự gắn bó của chúng ta với Chúa không thể giảm xuống thành một nỗ lực cá nhân; thay vào đó, nó phải được thể hiện qua sự cởi mở tin tưởng của trái tim và tâm trí để chào đón Tin mừng của Chúa Giêsu. Chính điều này đã thay đổi thế giới và con tim! Do đó, chúng ta được mời gọi tin cậy vào lời của Chúa Kitô, mở lòng đón nhận lòng thương xót của Chúa Cha và để mình được biến đổi nhờ ân sủng của Chúa Thánh Thần. Từ đây bắt đầu một hành trình hoán cải thật sự. Giống như đã xảy ra với các môn đệ đầu tiên: cuộc gặp gỡ với Thầy chí thánh, với cái nhìn của Người, với lời Người đã thúc đẩy họ bước theo Người, thay đổi cuộc sống bằng cách bắt đầu phục vụ cho Nước Chúa một cách cụ thể.

Cuộc gặp gỡ ngạc nhiên và quyết định với Chúa Giêsu là khởi đầu hành trình của các môn đệ, biến đổi họ thành những người loan báo và chứng nhân của tình yêu Thiên Chúa dành cho dân Người. Để bắt chước những sứ giả đầu tiên và những sứ giả của Lời Chúa, xin cho mỗi người chúng ta có thể bước đi theo chân Đấng Cứu Thế, để mang lại hy vọng cho những người đang khao khát.

Xin Đức Trinh Nữ Maria mà chúng ta khẩn cầu trong Kinh Truyền Tin nâng đỡ những dự định này và nâng đỡ chúng với lời khẩn cầu của người mẹ.

Hồng Thủy – Vatican

26 tháng một 2020, 17:03