Day: January 27, 2020

Nếu Satan dấy lên chống đối với chính mình thì nó phải diệt vong

Thứ Hai, Tuần 3 Thường Niên, Năm 2 – 27/01/20 Mùng 3 Tết – Cầu Cho Công Ăn Việc Làm Bài Ðọc I: 2 Sm 5, 1-7. 10“Chính ngươi sẽ chăn dắt Israel dân Ta”. Trích sách Samuel quyển thứ hai. Trong những ngày ấy, toàn thể chi tộc Israel đến cùng Ðavít tại Hebron mà…