Day: January 23, 2020

Những thần ô uế vừa thấy Người, liền sụp lạy và kêu lên

Thứ Năm Lễ Thánh Vinh Sơn, Pt – 23/01/20 Bài Ðọc I: 1 Sm 18, 6-9; 19, 1-7 “Thân phụ tôi là Saolê định giết anh”. Trích sách Samuel quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, sau khi hạ sát tên Philitinh, Ðavít trở về, các phụ nữ từ mọi thành phố Israel đều tuôn ra…