Day: January 22, 2020

Trong ngày Sabbat được cứu sống hay là giết chết?

Thứ Tư, Tuần 2 Thường Niên, Năm 2 – 22/01/20 Bài Ðọc I: 1 Sm 17, 32-33. 37. 40-51“Ðavít đã dùng dây ném đá và đá mà thắng tên Philitinh”. Trích sách Samuel quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, khi người ta dẫn Ðavít đến trước Saolê, thì Ðavít nói với Saolê rằng: “Ðừng ai…