Day: January 21, 2020

Ngày Sabbat làm ra vì loài người, chứ không phải loài người vì ngày Sabbat

Thứ Ba, Lễ Thánh Anê, Tn – 21/01/20 Bài Ðọc I: 1 Sm 16, 1-13 “Samuel xức dầu cho Ðavít trước mặt các anh em ngài; và Thánh Thần ngự xuống trên ngài”. Trích sách Samuel quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Samuel rằng: “Ta đã loại bỏ Saolê không cho cai…