Day: January 19, 2020

Our baptism calls us into service to the Lord

JANUARY 19, 2020 SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME (Lec. 64) 1) Isaiah 49:3, 5-6 2) 1 Corinthians 1:1-3 3) John 1:29-34 Gospel related: CCC 408, 438, 486, 523, 536, 608, 713, 719, 1137, 1286, 1505 FOCUS: Anyone here who has ever been a part of a pickup basketball, football or baseball game as a youth…

Ðây Chiên Thiên Chúa, đây Ðấng xoá tội trần gian

CHÚA NHẬT 2 THƯỜNG NIÊN, NĂM A – 19/01/20 Bài Ðọc I: Is 49, 3. 5-6 “Ta đặt ngươi như ánh sáng các dân tộc, để ngươi nên ơn cứu độ của Ta”. Trích sách Tiên tri Isaia. Chúa đã phán cùng tôi: “Hỡi Israel, ngươi là tôi tớ Ta, vì Ta được vinh danh…