Day: January 15, 2020

Người chữa nhiều người đau ốm những chứng bệnh khác nhau

Thứ Tư, Lễ Thánh Phaolô Ẩn Tu – 15/01/20 Bài Ðọc I: Sm 3, 1-10. 19-20 “Lạy Chúa, xin hãy nói, vì tôi tớ Chúa đang nghe”. Trích sách Samuel quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, trẻ Samuel phục vụ trước mặt Hêli. Thời ấy, ít khi Chúa phán và hiện ra. Ngày nọ, Hêli…