Day: January 14, 2020

Người giảng dạy người ta như Ðấng có uy quyền

Thứ Ba, Tuần 1 Thường Niên, Năm 2 – 14/01/20 Bài Ðọc I: 1 Sm 1, 9-20 “Chúa nhớ đến bà Anna và bà đã sinh Samuel”. Trích sách Samuel quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, tại Silô, sau khi ăn uống, Anna chỗi dậy. Thầy tư tế Hêli đang ngồi trên ghế trước cửa đền…