Day: January 5, 2020

We pray for the grace to have the open-heartedness of the Magi

Gospel Mt 2:1-12 When Jesus was born in Bethlehem of Judea,in the days of King Herod,behold, magi from the east arrived in Jerusalem, saying,“Where is the newborn king of the Jews?We saw his star at its risingand have come to do him homage.”When King Herod heard this,he was greatly troubled,and all Jerusalem with him.Assembling all the…

Chúng tôi đã nhận thấy ngôi sao của Người ở Ðông phương và chúng tôi đến để triều bái Người

CHÚA NHẬT, LỄ CHÚA HIỂN LINH – 05/01/20 Bài Ðọc I: Is 60, 1-6 “Vinh quang Chúa xuất hiện trên ngươi”. Trích sách Tiên tri Isaia. Hãy đứng lên, hãy toả sáng ra, hỡi Giêrusalem! Vì sự sáng của ngươi đã tới, vì vinh quang của Chúa đã bừng dậy trên mình ngươi. Kìa tối…