Day: January 3, 2020

Tôi đã thấy và làm chứng rằng: Người là Con Thiên Chúa

Thứ Sáu, Lễ Thánh Danh Chúa Giêsu – 03/01/20 Bài Ðọc I: 1 Ga 2,29-3,“Bất cứ ai ở trong Người đều không phạm tội”. Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Gioan Tông đồ. Các con thân mến, nếu các con biết Người là Ðấng công chính, thì các con hãy biết rằng bất cứ…