Day: December 18, 2019

Chúa Giêsu sẽ sinh bởi Đức Trinh Nữ Maria

18/12/2019 ThứTư III MÙA VỌNG BÀI ĐỌC I: Gr 23, 5-8 “Ta sẽ gây cho Đavít một mầm giống công chính”. Bài trích sách Tiên tri Giêrêmia. Này đây, đã tới những ngày Ta gây cho Đavít một mầm giống công chính, mầm giống này sẽ làm vua thống trị, sẽ là người khôn ngoan,…