Day: December 10, 2019

Cha các con ở trên trời không muốn để một trong những kẻ bé nhỏ này phải hư đi

Thứ Ba, Tuần 2 Mùa Vọng – 10/12/19 Bài Ðọc I: Is 40, 1-11 “Thiên Chúa an ủi dân Người”. Trích sách Tiên tri Isaia.Chúa ngươi phán: Hỡi dân Ta, hãy an tâm, hãy an tâm! Hãy nói vớiGiêrusalem, và kêu gọi rằng: Thời nô lệ đã chấm dứt, tội lỗi đã được ân xá,…