Day: December 8, 2019

Repent, for the kingdom of heaven is at hand

DECEMBER 8, 2019 SECOND SUNDAY OF ADVENT (Lec. 4)        1)         Isaiah 11:1-10 2)         Romans 15:4-9 3)         Matthew 3:1-12 Gospel related: CCC 523, 535, 678 Repent, for the kingdom of heaven is at hand. This is John the Baptist’s nine-word, takeaway message. In many ways, the best homily ever! And seemingly without much trouble or extensive…

Hãy ăn năn thống hối vì nước trời gần đến

CHÚA NHẬT 2 MÙA VỌNG, NĂM A – 08/12/19 Bài Ðọc I: Is 11, 1-10 “Chúa lấy sự công minh mà xét xử người nghèo khó”. Trích sách Tiên tri Isaia. Ngày ấy, từ gốc Giêsê sẽ đâm ra một chồi và cũng từ gốc ấy sẽ đơm lên một bông hoa. Trên bông hoa…