Day: November 30, 2019

Các ông bỏ lưới mà đi theo Người

Thứ Bảy, Lễ Thánh ANRÊ, Tông Đồ – 30/11/19 Bài Ðọc I: Rm 10, 9-18 “Lòng tin có là nhờ nghe, còn nghe thì dựa vào lời Ðức Kitô”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. Nếu miệng ngươi tuyên xưng Ðức Giêsu là Chúa và lòng ngươi tin rằng Thiên Chúa…