Day: November 26, 2019

Sẽ đến ngày không còn hòn đá nào nằm trên hòn đá nào

Thứ Ba, Tuần 34 Thường Niên, Năm 1 – 26/11/19 Bài Ðọc I: Ðn 2, 31-45 “Thiên Chúa khiến một vương quốc dấy lên và tàn phá hết các vương quốc”. Trích sách Tiên tri Ðaniel. Trong những ngày ấy, Ðaniel tâu vua Nabukôđônôsor rằng: “Tâu đức vua, đức vua chiêm bao thấy một tượng to…