Day: November 25, 2019

Bà goá nghèo khó này đã bỏ vào hòm tiền nhiều hơn mọi người

Thứ Hai, Tuần 34 Thường Niên, Năm 1 – 25/11/19 Bài Ðọc I: Ðn 1, 1-6. 8-20 “Không ai bằng Ðaniel, Anania, Misael và Azaria”. Khởi đầu sách Tiên tri Ðaniel. Năm thứ ba triều đại vua Gioakim nước Giuđa, Nabukô-đônôsor, vua Babylon, tiến đến vây hãm Giêrusalem. Chúa trao vua Gioakim nước Giuđa và một…