Day: November 24, 2019

Jesus shows mercy and love to those most in need

NOVEMBER 24, 2019 OUR LORD JESUS CHRIST, KING OF THE UNIVERSE SOLEMNITY (Lec. 162) 1)  2 Samuel 5:13                  2)  Colossians 1:12 – 20  3) Luke 23:35-43 Gospel related: CCC 440, 1021, 2266, 2616 FOCUS:    Unmatched in power and majesty, Jesus shows mercy and love to those most in need. Even in our time, when democracy and equality are held…

Lạy Ngài, khi nào về nước Ngài, xin nhớ đến tôi

CHÚA NHẬT, LỄ CHÚA KITÔ VUA VŨ TRỤ – 24/11/19 (Mừng Lễ Các Thánh TỬ ĐẠO VN vào ngày thứ năm 28/11/19) Bài Ðọc I: 2 Sm 5, 1-3“Họ xức dầu phong Ðavít làm vua Israel”. Trích sách Samuel quyển thứ hai. Trong những ngày ấy, toàn thể chi tộc Israel đến cùng Ðavít tại…