Day: November 21, 2019

Chớ chi hôm nay ngươi hiểu biết sứ điệp mang hoà bình lại cho ngươi

Thứ Năm, Lễ ĐỨC MẸ DÂNG MÌNH – 21/11/19 Bài Ðọc I: 1 Mcb 2, 15-29 “Chúng tôi tuân theo lề luật cha ông chúng tôi”. Trích sách Macabê quyển thứ nhất. Trong những ngày ấy, vua Antiôcô sai người đến cưỡng bách các người trốn ẩn tại thành Môđin cúng tế dâng hương và chối…