Day: November 20, 2019

Sao ngươi không gửi bạc ta ở ngân hàng

Thứ Tư, Tuần 33 Thường Niên, Năm 1 – 20/11/19 Bài Ðọc I: 2 Mcb 7, 1. 20-31 “Ðấng Sáng Tạo vũ trụ sẽ trả lại cho các con tinh thần và sự sống”. Trích sách Macabê quyển thứ hai. Trong những ngày ấy, bảy anh em bị bắt cùng với thân mẫu, và thừa lệnh…