Day: November 19, 2019

Con Người đến tìm kiếm và cứu chữa điều gì đã hư mất

Thứ Ba, Tuần 33 Thường Niên, Năm 1 – 19/11/19 Bài Ðọc I: 2 Mcb 6, 18-31 “Tôi sẽ để lại một tấm gương cao đẹp, nếu tôi tự ý và anh dũng chết cho các lề luật đáng kính và thánh thiện của chúng tôi”. Trích sách Macabê quyển thứ hai. Trong những ngày ấy,…