Day: November 17, 2019

Our only security is in God

NOVEMBER 17, 2019  33RD SUNDAY IN ORDINARY TIME (Lec. 159)     1)   Malachi 3:19-20a 2)  2 Thessalonians 3:7-12 3)  Luke 21:5-19 Gospel related: CCC 675 FOCUS:    Things of this world are transitory; our only security is in God. The Gospel passage today hints at a lack of security found in all of our lives. It begins with disciples commenting on…

Các con cứ bền đỗ, các con sẽ giữ được linh hồn các con

CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN, NĂM C – 17/11/19 Bài Ðọc I: Ml 4, 1-2a “Các ngươi sẽ được Mặt Trời công chính mọc lên cho”. Trích sách Tiên tri Malakhi. “Ðây sẽ đến ngày bừng cháy lên như lò lửa: tất cả những kẻ kiêu căng và những người làm tội ác sẽ như…