Day: November 16, 2019

Thiên Chúa sẽ minh xử cho những kẻ Người tuyển chọn hằng kêu cứu với Người

Thứ Bảy, Tuần 32 Thường Niên, Năm 1 – 16/11/19 Bài Ðọc I: Kn 18, 14-16; 19, 6-9“Giữa biển đỏ đã xuất hiện một lối đi không có chướng ngại, và họ nhảy mừng như đoàn chiên”. Trích sách Khôn Ngoan. Ðang lúc yên tĩnh bao trùm vạn vật, và đêm đã tới nửa vòng xoay:…