Day: November 10, 2019

May the Lord direct our hearts to his love

NOVEMBER 10, 2019  32ND SUNDAY IN ORDINARY TIME (Lec, 156)   1)  2 Maccabees 7:1-2, 9-14 2)  2 Thessalonians 2:16–3:5 3)  Luke 20:27-38 or 20:27, 34-38 Gospel related: CCC 330 In our life of faith, we are often confronted by beliefs and views that contradict and challenge our Christian faith. In today’s Gospel, Jesus is confronted by the views of…

Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống

CHÚA NHẬT 32 THƯỜNG NIÊN, NĂM C – 10/11/19 Bài Ðọc I: 2 Mcb 7, 1-2. 9-14 “Vua vũ trụ sẽ làm cho chúng tôi được sống lại trong cuộc sống đời đời”. Trích sách Macabê quyển thứ hai. Trong những ngày ấy, có bảy anh em bị bắt làm một với mẹ mình, và…