Day: October 27, 2019

O God, be merciful to me a sinner

OCTOBER 27, 2019 30th SUNDAY IN ORDINARY TIME (Lec. 150)   1)         Sirach 35:12-14, 16-18 2)         2 Timothy 4:6-8, 16-18 3)         Luke 18:9-14 Gospel related: CCC 588, 2559, 2613, 2631, 2667, 2839 The Book of Sirach tells us that God listens to the prayers of every sinner, showing no preference. Yet he shows special care to those…

Người thu thuế ra về được khỏi tội

CHÚA NHẬT 30 THƯỜNG NIÊN, NĂM C – 27/10/19 Bài Ðọc I: Hc 35, 15b-17. 20-22a “Lời cầu nguyện của người khiêm nhường vọng lên tới các tầng mây”. Trích sách Huấn Ca. Chúa là quan án, Người không xem sao vinh quang loài người. Chúa không vì nể kẻ nghịch với người nghèo khó,…