Day: October 18, 2019

Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít

Thứ Sáu, Lễ Thánh LUCA, ThS. – 18/10/19 Bài Ðọc I: 2 Tm 4, 9-17a“Chỉ còn một mình Luca ở với cha”. Trích thư thứ hai của Thánh Phaolô Tông đồ gửi Timôthêu. Con thân mến, Ðêma đã lìa bỏ cha, bởi nó yêu chuộng sự đời này, và đã trẩy sang Thêxalônica, còn Crescens…