September 30, 2023

How can I pray the rosary better?

Câu hỏi đầy đủ:

Mỗi khi đọc Kinh Mân Côi, tôi không thể tập trung vào các mầu nhiệm được khi tôi đang đọc “Kính mừng Maria,…” vì vậy tôi đã dừng lại và suy gẫm về mầu nhiệm. Nếu tôi cố gắng làm cả hai (vừa đọc vừa suy gẫm), tôi cảm thấy thật khó khăn. Tôi phân vân liệu làm như vậy có sai không. Bạn có gợi ý nào giúp tôi không?

(When I pray the rosary, I can’t concentrate on the mysteries when I am saying the Hail Marys, so instead I pause and think of the mystery. If I try to do both at the same time, I find it difficult. I wonder if I am doing it wrong. Any suggestions you have that could help me?)

John Paul n Rosary

Câu trả lời:

Trước nhất, không phải lúc nào cũng bị phân tâm khi cầu nguyện. Khi điều này xảy ra, ta có thể thử một số điều. Ví dụ: cầu nguyện trong một khoảng thời gian ngắn hơn nhưng cố gắng tập trung hơn khi bạn cầu nguyện. Điều này có nghĩa là thay vì bạn đọc suốt toàn bộ chuỗi Mân Côi, bạn chia nhỏ theo các mầu nhiệm và sẽ có ít sự phân tâm hơn trong khi cầu nguyện. Sau đó, dần dần, kéo dài thời gian. Hãy chắc chắn dành ra một thời gian và địa điểm đặc biệt để cầu nguyện.

Thứ đến, không phải là sai khi dành một khoảng thời gian suy gẫm các mầu nhiệm Mân Côi. Trên thực tế, điều này dường như được coi như hình thức bình thường theo lời mời gọi của Đức Thánh Cha Phao-lô VI về Mầu nhiệm Mân Côi. Qua quan sát, Đức Thánh Cha đã ghi nhận nhiều cách đọc Kinh Mân Côi của mỗi người. Họ có những cách suy niệm chuỗi Mân Côi khác nhau, nhờ đó tạo ra sự phong phú và đa dạng của việc đọc Kinh Mân Côi. Như vậy, việc suy niệm Kinh Mân Côi sẽ rất nghiêm túc và thánh thiện, vì trong đó có Lời Kinh của Chúa (kinh Lạy Cha), các lời ca khen Đức Trinh Nữ Maria, và Kinh Sáng Danh. Đức Thánh Cha mô tả việc đọc Kinh Mân Côi có thái độ “chiêm niệm” về những mầu nhiệm Mân Côi.

Giuse Đỗ QC chuyển ngữ

Nguồn tin: Catholicsay.com