Day: October 14, 2019

Giới trẻ truyền giáo

Chúa Giêsu đã thiết lập Giáo Hội với sứ mạng loan báo Tin Mừng (x. Mc 16,15). Giáo Hội từ hơn hai ngàn năm qua đã cố gắng thi hành sứ mạng này dưới sự tác động của Chúa Thánh Thần, bằng gương mẫu đời sống, lời giảng dạy và các Bí tích, để dẫn…

Không ban cho dòng giống này điềm lạ nào ngoài điềm lạ của tiên tri Giona

Thứ Hai, Tuần 28 Thường Niên, Năm 1 – 14/10/19 Bài Ðọc I: Rm 1, 1-7 “Nhờ Ðức Kitô, chúng tôi đã nhận ân sủng và chức vụ tông đồ, chúng tôi quy phục mọi dân tộc về đức tin”. Khởi đầu bức thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Rôma. Phaolô, tôi tớ Chúa…