Day: October 10, 2019

Các con hãy xin thì sẽ được

Thứ Năm, Tuần 27 Thường Niên, Năm 1 – 10/10/19 Bài Ðọc I: Ml 3, 13 – 4, 2a “Ðây sẽ đến ngày bừng cháy lên như lò lửa”. Trích sách Tiên tri Malakhi. Chúa phán: “Lời của các ngươi chống lại Ta thật thô kệch. Các ngươi đã nói: “Chúng tôi có nói gì chống…