Day: October 8, 2019

Cái chết của những người tội lỗi

CÁI CHẾT CỦA NHỮNG NGƯỜI TỘI -LỖI. “Bồi-hồi lo sợ ập đến, chúng sẽ tìm kiếm hòa-bình, an lành, nhưng không có. Tai này qua, nạn khác đến.” (Ê-dê-ki-en 7:25-26). Bài gẫm 16: HỐI CẢI NGAY. I. Những nỗi lo lắng bối rối. ——-Lúc sinh thời, những người tội-lỗi muốn xua đuổi các ý nghĩ…

Maria đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị ai lấy mất

Thứ Ba, Tuần 27 Thường Niên, Năm 1 – 08/10/19 Bài Ðọc I: Gn 3, 1-10 “Dân thành Ninivê đã bỏ đàng tội lỗi”. Trích sách Tiên tri Giona. Lời Chúa phán cùng Giona rằng: “Hãy chỗi dậy và đi đến Ninivê, một thành phố lớn, và rao giảng cho nó điều Ta sẽ nói cho…