Day: October 6, 2019

Này Trinh Nữ sẽ thụ thai, hạ sinh một con trai

Thứ Hai,Lễ ĐỨC MẸ MÂN CÔI – 07/10/19 Bài Ðọc I: St 3, 9-15. 20 “Ta sẽ đặt mối thù nghịch giữa miêu duệ mi và miêu duệ người phụ nữ”. Trích sách Sáng Thế. Thiên Chúa đã gọi Ađam và phán bảo ông rằng: “Ngươi đang ở đâu?” Ông đã thưa: “Con đã nghe…

Faith And Grateful Service

 TWENTY-SEVENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME / C  SUNDAY 06 OCTOBER 2019 Today’s Gospel falls into two distinct parts. First, the apostles ask Jesus to increase their faith. Jesus’ response does not imply that the disciples have no faith. His point seems to be that the little faith they have is enough to work miracles if…

Nếu các con có lòng tin bằng hạt cải

CHÚA NHẬT 27 THƯỜNG NIÊN, NĂM C – 06/10/19 Bài Ðọc I: Kb 1, 2-3; 2, 2-4 “Người công chính sẽ sống được nhờ trung tín”. Trích sách Tiên tri Khabacúc. Lạy Chúa, con kêu cầu Chúa cho đến bao giờ mà Chúa không nghe? Con phải ức ép kêu lên cùng Chúa, mà Chúa…