Day: September 29, 2019

Ngươi đã được sự lành, còn Ladarô gặp toàn sự khốn khổ

CHÚA NHẬT 26 THƯỜNG NIÊN, NĂM C – 29/09/19 Bài Ðọc I: Am 6, 1a. 4-7 “Các ngươi đã mê đắm và ca hát, giờ đây các ngươi bị lưu đày. Trích sách Tiên tri Amos. Ðây Chúa toàn năng phán: “Khốn cho các ngươi là những kẻ phú quý ở Sion, và tự kiêu…