Day: September 25, 2019

Người sai các ông đi rao giảng nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân

Thứ Tư, Tuần 25 Thường Niên , Năm 1 – 25/09/19 Bài Ðọc I: Esd 9, 5-9 “Thiên Chúa không bỏ rơi chúng tôi trong cảnh nô lệ”. Trích sách Esdra. Tôi là Esdra, khi dâng lễ tế ban chiều, tôi vùng dậy khỏi cơn âu sầu, áo trong áo ngoài đều rách hết, tôi quỳ…

%d bloggers like this: