Day: September 23, 2019

Ðặt đèn trên giá đèn, để những ai đi vào đều thấy sự sáng

Thứ Hai, Tuần 25 Thường Niên, Năm 1 – 23/09/19 Bài Ðọc I: Esd 1, 1-6 “Ai thuộc dân Chúa, hãy lên Giêrusalem và xây cất nhà Chúa”. Khởi đầu sách Esdra. Năm thứ nhất triều đại Kyrô vua nước Ba-tư, để ứng nghiệm lời Chúa đã phán bởi miệng Giêrêmia, Chúa giục lòng Kyrô vua…

%d bloggers like this: