Day: September 15, 2019

God, who is merciful, seeks out and welcomes the lost

SEPTEMBER 15, 2019 TWENTY-FOURTH SUNDAY IN ORDINARY TIME (Lec. 132)  1) Exodus 32:7-11, 13-14 2) 1 Timothy 1:12-17 3) Luke 15:1-32 or 15:1-10 Gospel related: CCC 545, 589, 1423, 1439, 1468, 1700, 2795, 2839 Today’s Gospel, and particularly the parable of the prodigal son, reminds us of the merciful love that God the Father has for all of us,…

Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải

CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN, NĂM C – 15/09/19 Bài Ðọc I: Xh 32, 7-11. 13-14 “Chúa đã nguôi cơn giận, không thực hiện điều dữ mà Người đe doạ phạt dân Người”. Trích sách Xuất Hành. Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Môsê rằng: “Ngươi hãy đi xuống; dân mà ngươi dẫn ra…