Day: September 10, 2019

Người gọi các môn đệ và chọn mười hai vị mà Người gọi là Tông đồ

Thứ Ba, Tuần 23 Thường Niên, Năm 1 – 10/09/19 Bài Ðọc I: Cl 2, 6-15 “Chúa đã cho anh em được chung sống với Người, Người đã ân xá mọi tội lỗi của anh em”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôxê. Anh em thân mến, như anh em đã nhận lãnh…