Day: September 8, 2019

Discipleship is why we do what we do

SEPTEMBER 8, 2019 TWENTY-THIRD SUNDAY IN ORDINARY TIME (Lec. 129)  Wisdom 9:13 18b       Philemon 9-10, 12-17 Luke 14:25-33 Gospel related: CCC 1618, 2544 Each of us has a list of responsibilities that are important. We have work and families, organizations we support and people who depend on us. We try to fulfill all our duties…

Ai không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta

CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN, NĂM C – 08/09/19 Bài Ðọc I: Kn 9, 13-18 “Ai có thể suy tưởng được sự Thiên Chúa muốn”. Trích sách Khôn Ngoan. Ai trong loài người có thể biết được ý định của Thiên Chúa? Hay ai có thể suy tưởng được sự Thiên Chúa muốn? Vì những…