Day: September 6, 2019

Những ngày mà tân lang phải đem đi khỏi họ, bấy giờ họ sẽ ăn chay

Thứ Sáu, Tuần 22 Thường Niên, Năm 1 – 06/09/19 Bài Ðọc I: Cl 1, 15-20 “Mọi vật đã được tạo thành nhờ Người và trong Người”. Trích thư Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôxê. Ðức Giêsu Kitô là hình ảnh của Thiên Chúa vô hình, là trưởng tử mọi tạo vật, vì trong…