Tấm bánh được bẻ ra và chia sẻ

Lm Giuse Trần Đình Long