Day: September 4, 2019

Ta còn phải rao giảng Tin Mừng nước Thiên Chúa cho những thành khác

Thứ Tư, Tuần 22 Thường Niên, Năm 1 – 04/09/19 Bài Ðọc I: Cl 1, 1-8 “Lời chân thật đã đến với anh em, như đã đến trong khắp thiên hạ”. Khởi đầu bức thư của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Côlôxê. Phaolô, Tông đồ của Ðức Giêsu Kitô do ý định của Thiên…