Day: September 2, 2019

Người sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó

Thứ Hai, Tuần 22 Thường Niên, Năm 1 – 02/09/19 Bài Ðọc I: 1 Tx 4, 13-17 “Nhờ Ðức Giêsu, Thiên Chúa sẽ đem những người đã chết đến làm một với Người”. Trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Thêxa-lônica. Anh em thân mến, chúng tôi chẳng muốn để anh…