Day: September 1, 2019

True humility is knowing our need for God

SEPTEMBER 1, 2019 TWENTY-SECOND SUNDAY IN ORDINARY TIME (Lec. 126)                                                                                                                         1)         Sirach 3:17-18, 20, 28-29                                                               2)         Hebrews 12:18-19, 22-24a 3)         Luke 14:1, 7-14 Gospel related: CCC 575, 588 CSDC 261  We are all familiar with that moment when we walk into a wedding reception wondering where we will be seated. Unless we are part of the…

Hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên

CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN, NĂM C – 01/09/19 Bài Ðọc I: Hc 3, 19-21. 30-31 “Con hãy hạ mình, thì con sẽ được đẹp lòng Chúa”. Trích sách Huấn Ca: Hỡi con, con hãy thi hành công việc con cách hiền hoà, thì con sẽ được người đẹp lòng Chúa quý chuộng. Càng làm…