Day: August 29, 2019

Con muốn đức vua ban ngay cho con cái đầu Gioan Tẩy Giả

Thứ Năm, Lễ Thánh GIOAN TẨY GIẢ Bị Trảm Quyết – 29/08/19 Bài Ðọc I: Gr 1, 17-19 “Ngươi hãy nói cho họ biết tất cả những điều Ta truyền dạy cho ngươi: Ðừng run sợ trước mặt họ”. Trích sách Tiên tri Giêrêmia. Trong những ngày ấy, lời Chúa phán cùng tôi rằng: “Ngươi…