Day: August 26, 2019

Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ dẫn đường đui mù!

Thứ Hai, Tuần 21 Thường Niên, Năm 1 – 26/08/19 Bài Ðọc I:1 Tx 1, 1-5. 8b-10 “Anh em đã từ bỏ tà thần trở về với Thiên Chúa, để trông đợi Con của Người, Ðấng mà Người cho sống lại”. Khởi đầu thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gửi tín hữu Thêxalônica…