Day: August 25, 2019

Let us commit to building our relationship with the Lord

AUGUST 25, 2019 TWENTY-FIRST SUNDAY IN ORDINARY TIME (Lec. 123) 1)         Isaiah 66:18-21                                                                                            2)         Hebrews 12:5-7, 11-13 3)         Luke 13:22-30 There is a story of a novice monk who entered a monastery where the vow of silence limited all speaking to two words every ten years. After this novice completed his first decade, the abbot asked…

Người ta sẽ từ đông chí tây, từ bắc chí nam đến dự tiệc trong nước Thiên Chúa

CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN, NĂM C – 25/08/19 Bài Ðọc I: Is 66, 18-21 “Chúng dẫn tất cả anh em các ngươi từ mọi dân tộc đến”. Trích sách Tiên tri Isaia. Ðây Chúa phán: “Ta đã biết các việc làm và tư tưởng của chúng; Ta đến quy tụ mọi dân tộc và…