Day: August 24, 2019

Ðây thật là người Israel, nơi ông không có gì gian dối

Thứ Bảy, Lễ Thánh BARTÔLÔMÊÔ, Tông đồ – 24/08/19 Bài Ðọc I: Kh 21, 9b-14 “Trên mười hai móng có khắc tên mười hai tông đồ của Con Chiên”. Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan. Thiên Thần nói với tôi rằng: “Ngươi hãy đến, ta sẽ chỉ cho ngươi xem phu nhân, bạn của…