Day: August 18, 2019

Choose Christ’s message and unite our lives with his.

AUGUST 18, 2019 TWENTIETH SUNDAY IN ORDINARY TIME (Lec. 120)                                                                                                        1)         Jeremiah 38:4-6, 8-10 2)         Hebrews 12:1-4 3)         Luke 12:49-53 Gospel related: CCC 536, 607, 696, 1225, 2804 Today’s first reading is another version of a familiar scenario: a prophet ignored, derided and mistreated. In this case, it is Jeremiah who prophesied in Jerusalem during…

Thầy không đến để đem bình an, nhưng đem sự chia rẽ

CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN, NĂM C – 18/08/19 Bài Ðọc I: Gr 38, 4-6. 8-10 “Ngài đã sinh ra tôi làm người bất thuận sống trên vũ trụ”. Trích sách Tiên tri Giêrêmia. Trong những ngày ấy, các thủ lãnh tâu vua rằng: “Chúng tôi xin bệ hạ cho lệnh giết người này, vì…