Day: August 13, 2019

Các con hãy coi chừng, đừng khinh rẻ một ai trong những kẻ bé mọn này

Thứ Ba, Tuần 19 Thường Niên, Năm 1 – 13/08/19 Bài Ðọc I: Ðnl 31, 1-8 “Giosuê, anh hãy dũng mạnh và can đảm: anh sẽ đem dân vào Ðất Nước”. Trích sách Ðệ Nhị Luật. Môsê đến nói với toàn dân Israel tất cả những lời này: “Tôi hôm nay đã một trăm hai mươi…