Day: August 12, 2019

Sự thật sẽ giải thoát anh em

SỰ THẬT SẼ GIẢI THOÁT ANH EM (Ga 8:32) “Nhưng hễ ‘có’ thì phải nói ‘có’, ‘không’ thì phải nói ‘không’. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ” (Mt 5: 37) Mấy tuần này, nhiều người* lo lắng rằng Hội Thánh Công Giáo ở Việt Nam có thể xảy ra một cuộc chia rẽ.…

Chúa Giêsu bảo ông rằng: “Vậy thì con cái được miễn

Thứ Hai, Tuần 19 Thường Niên, Năm 1 – 12/08/19 Bài Ðọc I: Ðnl 10, 12-22 “Các ngươi hãy cắt bì lòng dạ các ngươi. Hãy yêu thương khách trọ, vì chính các ngươi cũng đã là khách trọ”. Trích sách Ðệ Nhị Luật. Môsê nói với dân chúng rằng: “Giờ đây, hỡi Israel, Chúa là…