Day: August 11, 2019

Blessed is that servant whom his master finds at work

AUGUST 11, 2019  NINETEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME (Lec. 117) 1)         Wisdom 18:6-9 2)         Hebrews 11:1-2, 8-19 or 11: 1-2, 8-12 3)         Luke 12:32-48 or 12:35-40 Gospel related: CCC 764 In today’s Gospel parable, the master is away at a wedding feast. In Jesus’ telling of this story, he focuses on those who await the master’s…

Các con hãy sẵn sàng: vì giờ nào các con không ngờ, thì Con Người sẽ đến

CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN, NĂM C – 11/08/19 Bài Ðọc I: Kn 18, 6-9 “Như Chúa đã làm hại đối thủ thế nào, Chúa cũng đã làm cho chúng tôi được vẻ vang như vậy”. Trích sách Khôn Ngoan. Chính đêm ấy, cha ông chúng ta đã biết trước, để biết chắc mình đã tin…